ಹಾಡು

ನನಗೆ ಹಾಡು
ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳ ಕಟ್ಟು
ನನಗೆ ಹಾಡು.

ನೀನೂ ಹಾಡು
ದನಿ ಹರಿಸುವುದಿಷ್ಟ
ಕಷ್ಟವಿದೆಯೇ ಹೇಳು ?
ನೀನು ಹಾಡು.

ಅವಳು ಹಾಡು
ತನಿ ಬೆರೆಸಿ ಎರೆಯುವಳಲ್ಲ
ನಷ್ಟವಿದೆಯೇ ಹಾಡು ?
ಅವಳು ಹಾಡು.

ಅವರು ಹಾಡು ಹಂದರದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದದ್ದು ದಿಟ-
ಬಯಕೆಗಳು.
ಸತ್ಯವೇ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು.

ನಾವು ಹಾಡುಗಳು
ಇಲ್ಲ
ಎಂದವರಲ್ಲ
ನಮಗಿಷ್ಟ
ನಾವು ಹಾಡುಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.